וטרינר – תנאי רישיון להחזקת כלב

תנאי רישיון להחזקת כלב

לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על 3 חודשים, אלא אם ניתן לו רישיון בר תוקף.
לא יחזיק אדם כלב, אלא אם גילו לפחות 16 שנים.
בעליו של כלב ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סכנה לביטחון ובריאות הציבור.
כל כלב חייב להיות מסומן בשבב אלקטרוני, אשר אושר ע"י מנהל השירותים הווטרינריים.
בעל כלב יחסן את כלבו בחיסון למניעת כלבת, לפחות פעם בשנה.
המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצרו או ביתו, אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו באמצעות רצועה, שאורכה לא יעלה על 5 מטר.
כלב שנשך אדם – חייב בעליו תוך 24 שעות מיום היודע לו הדבר, להודיע על כך לשירותים הווטרינריים העירוניים ולהביאו לבידוד לתחנת ההסגר למשך 10 ימים. חובת דיווח קיימת גם לגבי כלב שבעל חיים נשך אותו, וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת.

על בעל כלב המוחזק בחצר להציב במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב".

אבד כלב, שינה כתובתו, הועבר לאחר או, חלילה, מת, חייב בעליו להודיע על כך לשירות הווטרינרי העירוני תוך 7 ימים.
בנוסף לכל הכתוב לעיל, תקפים גם חוקי העזר העירוניים הנוגעים לאחזקת כלבים.