אגף הכספים

גל לניאדו מנהל האגף
מזכירת האגף: ליאורה בן ג`ויה
טלפון: 03-5391200
מייל: liorab@ye-mo.org.il

גזברות העירייה היא הגוף האחראי על ניהול המשאבים הכספיים של העירייה. הגזברות מטפלת בהכנסות ובהוצאות העירייה, מתכננת את מדיניותה הכספית וגובה מענקים ממשלתיים.
בנוסף, הגזברות אחראית על ניהול תקציב העירייה השוטף והבלתי רגיל (פיתוח), על דיווח כספי רבעוני ושנתי ועמידה מול גופי ביקורת.
הגזברות מבצעת, בנוסף, ניתוח ותמחור כלכלי של פעילויות ועלויות שונות של העירייה. כמו כן מטרתה של הגזברות  היא להבטיח ניהול תקין ואחראי של כספי העירייה, גביית מיסים עירוניים כנדרש באופן שוויוני ותכנון ופיקוח על תקציבים והוצאות.