הנחות בארנונה

 

הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטות של מועצת העיר של עיריית יהוד-מונוסון.
הגדרת "מחזיק":
אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכר אותו, או מחזיק בו בכל אופן אחר.
הנחות ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:

 

הנחות אישיות: ניתנות לתושבי העיר בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוקים השונים.

הנחות לבניין: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לבניין.
הנחות אלה כוללות הנחת הנחת "נכס ריק" ופטור ל"בניין שאינו ראוי לשימוש".

פטורים נוספים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) – 1938.

הנחות או פטור ניתנים לאחר בחינת עמידה בקריטריונים הנדרשים בחוק והמצאתם של כל המסמכים הנדרשים לביצוע התהליך.
שים לב! על מנת לקבל הנחות (אישיות/נכסיות) או פטור בתשלום הארנונה עליך להיות רשום כמחזיק בנכס

לאיזו מחלקה עליכם לפנות?

במחלקת הגבייה ברחוב מרבד הקסמים 6 יהוד.

פנייתכם תטופל גם ללא צורך להגיע למחלקת הארנונה.

צירפנו לכם סרטון הסבר קצר.

 

 

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה:

מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה. מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר יהוד-מונוסון. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.

הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.

המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד עפ"י החלטתו.

המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות).

להזמנת האישור מביטוח לאומי לזכאים לחצו בקישור הבא: אישורים מקוונים

להזמנת קוד סודי לחצו כאן (בעירייה נמצאת מכונת להנפקת אישורים ליד משרדי הביטוח הלאומי)

כל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה

הקריטריונים לזכאות:

תיאור ההנחה שיעור ההנחה המרבי המסמכים הנדרשים תנאים לקבלת ההנחה
מפקד מילואים פעיל 25% עד 100 מ"ר אישור מצה"ל/תעודת מפקד מילואים פעיל התנאי לקבלת ההנחה היא לשרת לפחות 20 ימי מילואים מצטברים במהלך 3 השנים האחרונות בלבד
חייל מילואים פעיל 5% על שטח הדירה אישור 3010 מצה"ל של שרות ב-3 השנים האחרונות/ תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף. התנאי לקבלת ההנחה היא לשרת לפחות 20 ימי מילואים מצטברים במהלך 3 השנים האחרונות בלבד.
אזרח ותיק שמקבל: קצבת זקנה/שארים/ תלויים נכות בשל פגיעה בעבודה 25% עד 100 מ"ר אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי. טופס בקשה חתום המבקש הינו בגיל המתאים ומחזיק בנכס. מקבל אחת הקצבאות המפורטות.
אזרח ותיק על פי מבחן הכנסה (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים) 30% עד 100 מ"ר אישורי הכנסה: 3 תלושי שכר לחודשים 10,11,12 לשנת הכספים הקודמת ו/או תלוש פנסיה אחרון תדפיס ח-ן בנק ל- 3 חודשים אחרונים אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי טופס בקשה חתום המבקש מחזיק בנכס והינו בגיל המתאים. סך כל הכנסותיו של המבקש, מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק, לזוג – אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה 100% עד 100 מ"ר אישור המוסד לביטוח לאומי. טופס בקשה חתום המבקש מחזיק בנכס והינו בגיל המתאים.
אזרח ותיק המקבל קצבה עם גמלת השלמת הכנסה 100% עד 100 מ"ר אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי. טופס בקשה חתום. המבקש הנו בגיל המתאים ומקבל: קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה בעבודה. מחזיק בנכס.
נכות אי כושר השתכרות -נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה 80% לכל שטח ה​​נכס אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי, או מס הכנסה טופס בקשה חתום. מחזיק בנכס.
נכות רפואית או נכות מעבודה בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו נכות, כאמור 40% עד לכל שטח הנכס אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי, או מס הכנסה טופס בקשה חתום מחזיק בנכס.
אסיר ציון שקיבל הבטחת הכנסה 100% עד 100 מ"ר אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. מחזיק בנכס.
אסיר ציון שלא קיבל הבטחת הכנסה 66% עד 4 נפשות ל- 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר אישור מביטוח לאומי. טופס בקשה חתום המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. מחזיק בנכס.
גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים: מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957 מקבלי גמלת ממשלת גרמניה (BEG) מקבלי גמלה ממשלת הולנד (OFG) מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה (WUV) מקבלי גמלה ממשלת בלגיה ​לפי החוק הבלגי משנת 1957 עד 4 נפשות 66% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ"ר אישור ממשרד האוצר המוכיח את הזכאות לגמלה חודשית. טופס בקשה חתום מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
ניצולי שואה 66% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר אישור מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי הנאצים ומקבל קצבה חודשית או אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה חודשית. טופס בקשה חתום מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
עיוור הנושא תעודת עיוור 90% לכל שטח הנכס צילום תעודת עיוור. טופס בקשה חתום מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
עולה חדש אזרח עולה 90% עד 100 מ"ר צילום תעודת עולה/אזרח עולה. טופס בקשה חתום מחזיק בנכס נשוא הבקשה. זכאי למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה.
עולה התלוי בעזרת הזולת​ 80% לכל שטח הנכס הזכאי לגמלה מיוחדת או לגמלת סיעוד לעולה לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי. טופס בקשה חתום. מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
גמלת הבטחת הכנסה/ מזונות 70% לכל שטח הנכס אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי עבור השנים 2003-היום. טופס בקשה חתום מחזיק בנכס. הבקשה ובתנאי שקבלת הגמלה החלה לפני 1/1/2003 באופן רציף, ללא הפסקה בת שישה חודשים רצופים לפחות.
גמלת סיעוד לפי פרק ו` לחוק הביטוח 70% לכל שטח הנכס אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי. טופס בקשה חתום מחזיק בנכס נשוא הבקשה. מקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.
חסיד אומות עולם 66% לכל שטח הנכס אישור מרשות הזיכרון "יד ושם". טופס בקשה חתום המבקש מחזיק בנכס.
הורה עצמאי הורה יחיד לילד עד גיל 18 או המשרת בפועל בשרות סדיר או מתנדב/ת בשירות הלאומי ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה. 20% לכל שטח הנכס לרווק/ה: צילום תעודת זהות וספח. לגרוש/ה: תעודת גירושין והסכם גירושין המעיד על חזקת הילדים. עבור ילד חייל-אישור מקצין העיר עבור מתנדב/ת בשירות לאומי: אישור מהמוסד הרלוונטי לכולם: טופס בקשה חתום. מחזיק בנכס הינו ההורה. הילד מתגורר עם ההורה.
גמלה לילד/ה נכה מקבל הגמלה הוא המחזיק בנכס והילד בן פחות מ- 18. או אם הילד מעל גיל 18 ומתגורר בבית המחזיק והמחזיק קיבל בגינו קצבה לפני הגיעו לגיל 18 33% עד 100 מ"ר אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה. טופס בקשה חתום מחזיק בנכס . הילד מתגורר בבית הוריו.
פדוי שבי 20% לכל שטח הנכס אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי. טופסבקשה חתום מחזיק בנכס.
חייל/ת בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום השחרור או מתנדב/ת בשירות לאומי 100% עד 4 נפשות לגבי 70 ​מ"ר אישור קצין העיר/שרות לאומי טופס בקשה חתום החייל/מתנדב הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.
נפגעי מלחמה: נכה צה"ל נכה פעולות איבה / נכה משטרה משפ​חה שכולה (חייל שנספה) / שאירים שכולים )פעולות איבה) 66% עד 4 נפשות לגבי 70מ"ר מעל 4 נפשות לגבי90 מ"ר אישור משרד הביטחון/צה"ל/האוצר/ משטרה טופס בקשה חתום מחזיק בנכס.
הנחה ע​ל פי מבחן הכנסה בהתאם לטבלת הכנסה לשנת שנת הכספים הנוכחית לשכירים: תלושי שכר לחודשים 10,11,12 בשנה הקודמת למועד הגשת הבקשה. טופסבקשה תדפיס ח-ן בנק לשלושה חודשים אחרונים אישורי ב​​יטוח לאומי בגין קצבאות וגמלאות, אישור "מעמד לא עובד" עבור המתגוררים שאינם עובדים, לעצמאיים: שומת מס עדכנית לכל המבקשים: אישורי הכנסה של ילדים בגירים המתגוררים בנכס. בהתאם לטבלת הכנסה הרלוונטית. הוגשה בקשה חתומה( טופס 1) מחזיק בנכס.
מבקש נזקק באמצעות וועדת הנחות הנחה של עד 70% לדירת מגורים עפ"י החלטת וועדה יש לבחון ראשית זכאות להנחה בהתאם לטבלה מעלה. טופס בקשה חתום נזקק רפואי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו הנחה לנזקק חומרי, שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי