השבת יתרת זכות בארנונה

השבת יתרת זכות בארנונה

מחזיק בנכס, ששילם את סכום הארנונה ביתר, יכול לבקש לקזז את יתרת הזכות כנגד חשבונות ארנונה העתידיים, או להעברת יתרת הזכות לחשבון הבנק.

יובהר כי העירייה משיבה את יתרת הזכות לחשבון בנק אחד. אם חשבון הארנונה נשוא הפנייה מוחזק על ידי כמה שותפים, תידרש הסכמת כל הצדדים להעברת הזכות לחשבון אחד הנבחר על ידם.

לתשומת לבך,

ייתכן ותידרש/י להציג קבלות מקור או אסמכתאות לביצוע התשלום, על מנת לוודא כי הסכום ששולם ביתר יוחזר למשלם בלבד.

ביצוע החזר הכסף מותנה בבדיקה של מחלקת ההכנסות (ארנונה).

במקרה בו על שמך חובות אחרים (בארנונה, אגרות ביטוח תלמידים וכדומה), העירייה שומרת לעצמה הזכות לקזז הזכות מיתרת החובה.

הזמן המשוער לביצוע המס"ב (ההפקדה בבנק) הינו 14 ימי עבודה מרגע אישור ביצוע ההחזר.

ניתן לשלוח את טפסי בקשת ההחזר הכספי בטופס מקוון.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התשלומים בטלפון: 03-5322394.
לצפייה באון ליין ביתרת החשבון הארנונה העדכנית יש להיכנס לתיק התושב.

אילו מסמכים יש לצרף לבקשת החזר הכספים?

א) צילום העתק צ`ק או פרטי ניהול חשבון בנק.

ב) צילום ת.ז של  מבקש החזר הכסף.
ג) אם מדובר בדירה או בנכס המוחזק על ידי שותפים, יש לצרף אישור כל השותפים שהתגוררו בנכס באותה שנה. את האישור יש לכתוב על גבי העתקי תעודות הזהות שלהם, לציין את מספר חשבון הארנונה או כתובת הנכס בו קיימת יתרת הזכות, וכן לאשר במפורש ובחתימה כי הם מסכימים לכך שיתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק / הארנונה המבוקש.