9/12/2018

הודעה למחזיקי נכסי המגורים בעירייה, בעניין פטור מארנונה בנוגע לשטחי "מצללה" (פרגולה), בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס` 17), התשע"ח – 2018

הרינו מתכבדים להודיעכם כי בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס` 17), התשע"ח – 2018 (להלן – התיקון לחוק) שפורסם ביום 25.07.2018, נקבע פטור מארנונה ל"מצללה" (פרגולה) שעשויה כיסוי שקוף מחומר פלסטי בלבד, הממוקמת בחצר, בגג, או במרפסת של בית מגורים ושאינה משמשת למחסן או חניה.

הפטור כאמור לעיל נכנס לתוקפו משנת 2019 ואילך.
בהתאם, כל מי שמחזיק בפרגולה העונה לתנאים כאמור לעיל, ומחויב בגינה בארנונה, מתבקש לפנות באמצעות השירותים המקוונים:
באתר העירייה בקישור הבא: טפסים מקוונים , באפליקציה העירונית תוך ציון מספרו הפיזי של הנכס ברישומי העירייה.
בנוסף ניתן לפנות אלינו בפקס: 03-5364045 או לשלוח אלינו מכתב למחלקת הכנסות לכתובת מרבד הקסמים 6 ת.ד 2 יהוד מונוסון.
על הפנייה האמורה להיעשות במסגרת המועדים הקבועים בדין להגשת השגה כמפורט בהודעת השומה אליה מצורף מכתב זה.

בכבוד רב,
מנהל הארנונה