נכס ריק

פרטי הזכאות

נכס ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש מזכה את בעליו/ המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים (פעם אחת בחיים).
התקופה המפורטת לעיל הינה מצטברת גם אם הנכס יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.
לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ-30 ימים רצופים שבהם עמד הנכס ריק ולא בשימוש.

תנאי הזכאות

הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הגשת הבקשה לא אוכלס הנכס.
מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.
מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם עירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה.

שיעור ההנחה

100% משטח הדירה לתקופה של עד 6 חודשים.

 

הכנו לכם סרטון בו ניתן הסבר קצר על הגשת טפסים מקוונים 

המסמכים הנדרשים

בזמן הגשת הבקשה יש להמציא את המסמכים הבאים: