התנאים לקבלת רשיון עסק

מחלקת רישוי עסקים רשאית להתנות את אישור העסק, ההיתר הזמני של העסק או רישיון העסק. התניית אישור העסק יכולה להיעשות על ידי 3 סוגי התניות שמטרתן הבטחת קיום מטרת הרישוי של העסק:

  1. תנאי מוקדם – תנאי אותו יש לקיים טרם קבלת היתר זמני או רישיון עסק.
  2. תנאי ברישיון – יש רישיונות והיתרים שכוללים בתוכם תנאים שבעל העסק חייב לקיים באופן קבוע.
  3. תנאי נוסף – תנאי שהתווסף לאחר הוצאת ההיתר הזמני או רישיון העסק ומחייב את בעליו.

קביעת תנאי

הגוף שסיפק את רישיון העסק רשאי להוסיף או לשנות תנאי ברישיון או בהיתר בכל עת. קביעה של תנאי זה או אחר מהווה חלק מתהליך ופיקוח הרישוי, דבר שמוביל פעמים רבות לערעור מצד בעלי אותו עסק או אנשים שמעוניינים ברישיון עסק וזאת משום ההשלכות הכלכליות הקשורות אל ביצוע תנאי זה או אחר.

ערעור

בעל העסק או מבקש רישיון לעסק יכול לערער על סירוב מתן רישיון, תנאים מסוימים ברישיון או ביטולו של רישיון. יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו שכן הוא מתפקד כבית דין לעניינים מנהליים. חשוב לדעת שהגשתו של ערעור מחייבת תשלום אגרה לכל תנאי ולכל ערעור בנפרד. כלומר, אם מעוניינים להגיש ערעור על שני תנאי, האגרה תהיה כפולה.

השגה

יש אפשרות להגיש ערעור לנותן האישור. בנוסף, יש אפשרות להפנות את הערעור לגורם השגה במועצה.

שימוש חורג

בהתאם לחוק רישוי עסקים, רישיון לעסק יינתן רק לעסק שעומד בדיני התכנון והבנייה. יש מקרים מיוחדים בהם יש אפשרות לאשר `שימוש חורג` המוגדר בחוק התכנון והבנייה כשימוש בנכס באותה תב"ע התקפה למקום של העסק.

לדוגמא: שימוש מסחרי בדירה המיועדת למגורים הוא `שימוש חורג`. היתר שימוש חריג הינו תמיד זמני ובעליו של העסק יצטרך לחדש אותו מדי תקופה. יש תוקף ברור לשימוש חורג וזאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים ואישורו של מהנדס וועדת תכנון ובניה.

רשיונות עסק – סוגים שונים

רישיון לתקופה – זהו רישיון אותו מספקים לתקופה מוגדרת (תקופה של שנה עד חמש שנים). בתום תקופץ הרישיון בעל העסק יצטרך לחדש את הרישוי וזאת בהתאם לכל התקנות הרשומות ברישוי עסקים.

היתר זמני- היתר זמני לעסק לתקופה מקסימאלית של שנה. היתר זה ניתן טרם מתן רישיון לתקופה ומחייב את אישור הגוף המאשר.

רישיון זמני- ניתן לעסק זמני ותוקפו פחות משנה. עסקים שבדרך כלל מבקשים סוג זה של רישיון הם עסקים הפועלים תקופה קצרה, כמו למשל קייטנות, ועוד.