מבקר העירייה

עו"ד ישורון פרסיק, מבקר העירייה מנהל האגף

טלפון 03-5391239
מייל: auditor@ye-mo.org.il

מבקר העירייה פועל מכח החוק, המגדיר את תפקידיו, מעמדו וגישתו למסמכים ולמאגרי מידע.
תפקידי המבקר הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי עליו לבדוק האם פעולות העירייה מבוצעות כדין, תוך שמירה על טוהר המידות, יעילות וחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעילות ראש העירייה, חברי המועצה ועובדיה.
ביקורת המבקר חלה גם על המועצה הדתית בתחומי העירייה, וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף, המקבלים מימון עירוני, או שהעירייה משתתפת במינוי הנהלתם. הנ"ל כולל עמותות המקבלות הקצבה מהעירייה.

כדי שהביקורת תהיה אפקטיבית ובהתאם לעקרונות של שלטון דמוקרטי תקין, המבקר צריך להיות עצמאי ובלתי תלוי. החוק קובע הוראות להבטחת מעמדו:

• המבקר קובע את תוכנית העבודה ואת אופן ביצועה על פי שיקול דעתו.
• המבקר מכין ומגיש הצעת תקציב שנתית והיא נדונה על ידי ועדת הכספים ומועצת העירייה כפי שהגיש אותם.
• למבקר גישה לכל מסמך ומידע הדרושים לו.
• קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה.

 

סדרי הטיפול בדו"ח הביקורת השנתי על פי החוק

– עד אחד באפריל בכל שנה, יוגש דו"ח שנתי על ממצאי הביקורת לראש העירייה והעתק לוועדה לענייני ביקורת.
– תוך שלושה חודשים מיום קבלת הדו"ח, יגיש ראש העירייה את הערותיו לוועדה לענייני ביקורת וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
– תוך חודשיים מיום קבלת הערות ראש העירייה, תדון הוועדה לענייני ביקורת בדו"ח הביקורת ובהערות ראש העירייה עליו, ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה.
– תוך חודשיים מיום קבלת ההצעות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת, יתקיים דיון מיוחד על ידי המועצה לאישור החלטות הוועדה.
– עד שבעה חודשים ממועד הגשת הדו"ח לראש העירייה, יפורסם הדו"ח לעיון הציבור.
– תוך שלושה חודשים מיום הדיון במועצה על דו"ח הביקורת, יגיש הצוות לתיקון ליקויים לראש העירייה את המלצותיו, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.
דוח מבקר העירייה מתפרסם בציבור ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ושל הגופים המבוקרים.