הנחיות להצגת חתימות / ייפוי כוח

שיעור חתימות בבית משותף בפרויקט התחדשות עירונית

הוכחת חתימות בפרויקט התחדשות עירונית הינו שלב חובה בשלבי התכנון והבנייה השונים.

ההנחיות שמפורטות להלן מיועדות לעורכי דין מייצגי דיירים וליזמים, במטרה לפשט את התהליך, ולהפוך את ההנחיות לשקופות וברורות – וכך ניתן להכין את החומרים מראש ולקצר את ההתנהלות של כל הצדדים.

ההסבר כולל גם פירוט של מסמכים לדוגמא – שאיתם ניתן לעבוד ולבצע את ההגשה.

 

פינוי-בינוי

הריסה ובנייה מחדש של בית משותף או מתחם (מספר בתים משותפים) וּבלבד, שקיימות בו לפחות 24 יחידות דיור קיימות.

הגשת תב"ע מצריכה הסכמה של 60% מבעלי הדירות במתחם, לכל הפחות, וּבלבד שבכל בית משותף במתחם תהיה הסכמה של לא פחות מ- 50% מבעלי הדירות להגשת התב"ע.

 

מסלולי תמ"א 38 / התחדשות בניינית

  • תמ"א 38/1: עיבוי וחיזוק בית משותף ללא הריסתו – הסכמה של 67% מבעלי הדירות בבית משותף.
  • תמ"א 38/2: הריסת הבניין והקמתו מחדש – הסכמה של 67% מבעלי הדירות בבית משותף.
  • התחדשות בניינית: מחליפת תמ"א 38, תפקידה לתת מענה לבית משותף או מתחם (ברמת מגרש בודד), שאינו רשאי ו/או יכול  להתחדש כמתחם פינוי בינוי.

 

לצורך בחינת שיעור חתימות – יש להגיש את האסמכתאות הבאות:

  • תמצית רישום עדכנית מפנקס הבתים המשותפים המכונה גם "נסח טאבו".
  • טבלת נתונים: טבלה הכוללת פירוט בעלי הדירות בהתאם לרישום בפנקס הבתים המשותפים (שם הבעלים, ת.ז., גוש, חלקה, תת-חלקה), תאריך חתימת הסכם פינוי בינוי/תמ"א.

בעל דירה שאינו מופיע בנסח הטאבו מכל סיבה שהיא – נדרש לצרף אסמכתה להוכחת בעלות.

** נספח א': קובץ עזר להגשת נתוני החתימות: טבלת בעלי זכויות (אקסל)

  • הסכמי פינוי בינוי/תמ"א: בג'מבו מייל או בעותק פיזי. לא ניתן לקבל עותק ע"ג דיסק-און-קי מטעמי אבטחת מידע.
  • ייפוי כוח תכנוניים: הרשאה תכנונית לעו"ד בעלי הדירות ולעו"ד היזם.
  • טופס 1הסכמת בעלי הזכויות להגשת התכנית: בנוסח הערוך לפי סעיף 2 לתקנות התכנון והבניה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף), התשע"ו-2016 (להלן: "תקנות התכנון והבניה"), כשהוא חתום ע"י בעלי הדירות ומאומת כדין.
  • טופס 2 תצהיר מגיש התכנית: ערוך לפי סעיף 2 לתקנות התכנון והבניה, חתום ע"י עו"ד המייצג את בעלי הדירות.