שלבים בתהליך פינוי- בינוי

תכניות לפינוי-בינוי הן מורכבות ומאתגרות את המערכת התכנונית. על מנת שמיזם של פינוי-בינוי יקרום עור וגידים יש להתקדם בשלושה צירים במקביל: הציר התכנוני, הציר הכלכלי-שמאי והציר החברתי-קהילתי.

התנהלות לא נכונה באחד הצירים האלה תכשיל את המיזם כולו.

אין ספק שפעילות זו חוסכת לכם, היזמים והמתכננים, התרוצצות מיותרת בין מספר גופים תכנוניים והתמודדות עם אמירות סותרות. אנו, במנהלת להתחדשות עירונית, מרכזים את כלל הפניות ואחראים על הפצת ההחלטות, המעקב, הבקרה והליווי שוטף של המיזמים השונים, בתיאום עם כלל הגורמים שצוינו ועם בעלי עניין אחרים בעירייה ומחוצה לה.

איך מתנהל התהליך?

שלב ראשון דיון ראשון בצוות התחדשות עירונית (Go / No go)

דיון זה נערך על בסיס נתונים ראשוניים שמעביר מגיש הבקשה: מספר יחידות דיור קיים ומוצע, שטח התכנית בדונם, ועוד. על מגיש הבקשה למלא טופס קצר עם הנתונים. בשלב זה, איננו מבקשים הדמיות וחלופות בינוי. היוזמה נבחנת על בסיס התאמה למדיניות של תכנית המתאר לעיר, תכנית ליבת העיר להתחדשות עירונית ומדדים תכנוניים בסיסיים. בסיום הדיון מתקבלת החלטה על המתווה התואם את התכנית. במקרים אחרים, ייתכן שמגיש הבקשה יתבקש להמתין מספר חודשים עד להמלצות של תכנית-אב ותכנית ליבת העיר להתחדשות עירונית.

באם התשובה חיובית  – מתחילים שני תהליכים במקביל:

 1. תהליך הסברה במתחם – באם התשובה חיובית, מתקיים על ידי המנהלת תהליך הסברה לדיירי המתחם הכולל את המרכיבים הבאים או את חלקם: הפצת מכתבים לדיירים; יידוע המנהל הקהילתי וכנס הסברה, בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים בעיריית יהוד-מונוסון ואחראית קשרי קהילה במנהלת.
 2. היזם מתבקש להגיש לצוות ההתחדשות העירונית:
 • תחשיב שמאי על פי תקן 21 לשמאית לשכת התכנון המחוזית.
 • ארגז כלים ותנאי הסף (נספח 1), חלופות בינוי בהתאם למסמך המדיניות להתחדשות עירונית ואפיון חברתי ראשוני של המתחם.

את התוצרים האלה על היזם להגיש תוך ארבעה חודשים מקבלת ההחלטה בדיון הראשון. בפרק זמן זה מתחייב הצוות שלא לבחון הצעות תכנוניות נוספות למתחם זה (מובהר, כי התושבים הם שבוחרים את היזם ולא המינהלת). אם בתום ארבעת החודשים לא יוגשו החומרים המשלימים, הצוות שומר לעצמו את הזכות לבחון הצעות נוספות לגבי המתחם, ככל שאלו יוגשו.

 

שלב שני דיון נוסף בצוות התחדשות עירונית

בדיון זה מתקבלת החלטה באשר להמשך קידום המיזם, מסלול ההכרזה (רשויות/יזמים) ומתווה העבודה להמשך. אם מתקבל אור ירוק להמשך, מכאן ואילך העבודה זהה למעשה לעבודה על תב"ע רגילה, על פי הנחיות המנהלת להתחדשות עירונית. המנהלת מסייעת בליווי המיזם ובמידת הצורך מביאה אותו לדיון נוסף בצוות.

היבטים חברתיים:  ישנה חשיבות רבה לתשומת לב להיבטים החברתיים ולהתייחסות נכונה של מגיש התכנית להיבטים אלה. במסגרת קידום התכנון, היזם מתבקש לכלול בצוות התכנון מתכנן חברתי אשר אחראי על אפיון ומיפוי דיירי המתחם, הכנת תסקיר חברתי על השפעות התכנית על האוכלוסייה הקיימת וליווי הליכי שיתוף הציבור. כמו כן, המתכנן אחראי לקיים כנסי הסברה לדיירי המתחם. הים יקבל את הנוהל החברתי ויפעל בהתאם להנחיות. מובהר, כי השתתפות גורמים עירוניים בכנסים תהיה רק אם התכניות תואמות את מדיניות התכנון העירונית ואם אושרו עקרונית על ידי מהנדס העיר. 

לסיכום, ביהוד-מונוסון קיימים תנאים ייחודיים לקידום מיזמים של פינוי-בינוי,  הכולל צוות עבודה משותף, דרך מתווה ברור לאופן קידום התכנית . ברור, כי הדרך עד לביצוע המיזם ארוכה, אך אנו ערוכים ללוותו ולסייע לכם ולתושבים ככל הנדרש.

טפסים חשובים:

 1. תקן 21 פינוי בינוי: פורמט תקן 21.
 2. טופס להגשת בקשה ליוזמה לפינוי בינוי בעיר יהוד מונוסון : טופס הגשת בקשה לדיון בצוות התחדשות עירונית

הנחיות חברתיות ליזמים:

 1. להלן רשימת יועצים חברתיים שיכולים לסייע לכם בפרויקטים בליווי התארגנות, ריכוז תהליכי שיתוף ציבור וכתיבת דו"חות חברתיים.  יועצים חברתיים להתחדשות עירונית
 2. דרישות חברתיות מיזמים בתהליך הגשת בקשה לפינוי בינוי: תחולת עבודה חברתית במתחמי פינוי בינוי: הנחיות חברתיות ליזמים 2017
 3. חוק המארגנים- חוק המארגנים-2017
 4. דגשים ליזם בעבודה מול בעלי דירות
 5. דרישות חברתיות מיזמים בתהליך הגשת בקשה לפינוי בינוי:  תכולת עבודה חברתית נדרשת מיזמים בקידום תוכניות לפינוי בינוי.