דיון ראשון בצוות התחדשות עירונית

דיון זה נערך על בסיס נתונים ראשוניים שמעביר מגיש הבקשה: מספר יחידות דיור קיים ומוצע, שטח התכנית בדונם, ועוד. על מגיש הבקשה למלא טופס קצר עם הנתונים. בשלב זה, איננו מבקשים הדמיות וחלופות בינוי. היוזמה נבחנת על בסיס התאמה למדיניות של תכנית המתאר לעיר, תכנית לב העיר והשכונות ומדדים תכנוניים בסיסיים. בסיום הדיון מתקבלת החלטה, האם ניתן לבחון במתחם תכנית לפינוי- בינוי או לא.

באם התשובה חיובית – מתחילים שני תהליכים במקביל:
1. תהליך הסברה במתחם – אם התשובה חיובית, מתקיים על ידי המנהלת תהליך הסברה לדיירי המתחם, הכולל את המרכיבים הבאים או חלקם: הפצת מכתבים לדיירים; יידוע המנהל הקהילתי, וכנס הסברה, באחריות אגף הרווחה ושירותים חברתיים בעיריית יהוד-מונוסון ואחראית קשרי קהילה במנהלת.
2. היזם מתבקש להגיש לצוות ההתחדשות העירונית:
• תחשיב שמאי על פי תקן 21.
• חלופות בינוי, בהתאם למסמך המדיניות להתחדשות עירונית, ארגז כלים ותנאי הסף (נספח 1) ואפיון חברתי ראשוני של המתחם.
תוצרים אלה על היזם להגיש תוך ארבעה חודשים מקבלת ההחלטה בדיון הראשון. בפרק זמן זה, מתחייב הצוות שלא לבחון הצעות תכנוניות נוספות למתחם זה (מובהר, כי התושבים הם שבוחרים את היזם ולא העירייה). אם בתום ארבעת החודשים לא יוגשו החומרים המשלימים, הצוות שומר לעצמו את הזכות לבחון הצעות נוספות לגבי המתחם, ככל שאלו יוגשו.

דיון שני בצוות ההתחדשות העירונית:
בדיון זה מתקבלת החלטה באשר להמשך קידום המיזם, מסלול ההכרזה (רשויות/ יזמים) ומתווה העבודה להמשך. אם מתקבל אור ירוק להמשך, מכאן ואילך העבודה זהה, למעשה, לעבודה על תב"ע רגילה, על פי הנחיות המנהלת להתחדשות עירונית. המנהלת מסייעת בליווי המיזם, ובמידת הצורך, מביאה אותו לדיון נוסף בצוות.
היבטים חברתיים: ישנה חשיבות רבה לתשומת לב להיבטים החברתיים ולהתייחסות נכונה של מגיש התכנית להיבטים אלה. במסגרת קידום התכנון, היזם מתבקש לכלול בצוות התכנון מתכנן חברתי, אשר אחראי על אפיון ומיפוי דיירי המתחם, הכנת תסקיר חברתי על השפעות התכנית על האוכלוסייה הקיימת וליווי הליכי שיתוף הציבור. כמו כן, המתכנן אחראי לקיים כנסי הסברה לדיירי המתחם. מובהר, כי השתתפות גורמים עירוניים בכנסים תהיה, רק אם התכניות תואמות את מדיניות התכנון העירונית ואם אושרו עקרונית על ידי ראש המנהלת להתחדשות עירונית.
לסיכום, ביהוד-מונוסון קיימים תנאים ייחודיים לקידום מיזמים של פינוי-בינוי, הכולל צוות עבודה משותף, דרך מתווה ברור לאופן קידום התכנית . ברור, כי הדרך עד לביצוע המיזם ארוכה, אך אנו ערוכים ללוותו ולסייע לכם ולתושבים ככל הנדרש.

1. טופס להגשת בקשה ליוזמה לפינוי בינוי בעיר יהוד מונוסון : (קישור)

תכולת עבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית
יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינוי בינוי במתחם ביהוד-מונוסון נדרשים לביצוע עבודה חברתית (כולל הגשת מסמכים חברתיים) בשני שלבים:
1. לאחר קבלת אישור ראשוני בצוות התחדשות עירונית.
2. ממועד פתיחת תיק ברשות המקומית ועד לדיון להפקדה בוועדה המקומית.
להלן פירוט העבודה הנדרשת-
שלב 1 – העבודה החברתית המצופה עד הדיון השני בצוות התחדשות עירונית:
בשלב זה תידרשו להגיש דו"ח חברתי הכולל שלושה תוצרים עיקריים:
1. מיפוי חברתי ראשוני.
2. בניית תכנית שיתוף הציבור.
3. מידע על התארגנות בעלי הדירות.
הדרישות המצופות בכל אחד מן התוצרים מפורטים להלן:
1. מיפוי חברתי
המיפוי יתייחס גם לבעלי דירות וגם לבעלי נכסים מסחריים, ארגונים ומבני ציבור במתחם.
המיפוי יכלול רשימה שמית של כלל בעלי הנכסים במתחם וניתוח סטטיסטי של הנתונים. כדי לבנות את המיפוי ניתן להעזר הן במידע שהתקבל מבעלי הנכסים והן מהמידע הסטטיסטי העירוני – ברווחה, בלמ"ס ועוד. יש לכתוב מתי המידע המוצג הגיע מבעלי הנכסים ומתי ממידע סטטיסטי אחר:
הנתונים הנדרשים למיפוי (ראו טבלה בנספח 1):
א. נתונים אישיים:
1. שם
2. בעלים/ שוכר/ דיור ציבורי
3. מיקום הדירה – מס' בית, כניסה, קומה, מס' דירה.
4. מספר נפשות המתגוררות בדירה.
5. גילים של המתגוררים בדירה.
6. במידה והדיירים עולים – מאיזה מוצא ומה הותק בארץ
7. אנשים עם צרכים מיוחדים (כל נתון ספציפי שיכול להעיד שצפוי קושי ספציפי בתהליך עם אותה משפחה).
8. עמדת הדייר כלפי הפרויקט – מעוניין בהתחדשות עירונית, מסרב, נמנע בשלב זה. במקרה של מסרבים, יש לפרט את סיבת הסירוב (במידה וידועה).

2. בניית תכנית שיתוף ציבור
יש להגיש תכנית עבודה לשיתוף הציבור. התכנית צריכה לכלול הן את העבודה שכבר נעשתה והן את העתידה להיעשות, עד שלב הגשת התכנית לוועדות התכנון. בתיאור העבודה שכבר נעשתה יש לצרף תיעוד במידה וקיים (פרוטוקולים, תמונות וכדומה).
התכנית צריכה לכלול (ראו נספח 2):
א. דרכי התקשורת עם בעלי הנכסים במתחם (כולל בעלי עסקים ו/או מבני ציבור, במידה ויש) משלב הידוע הראשוני והלאה, פגישות אישיות, כנסים, אתר אינטרנט, שילוט במתחם ועוד. יש לפרט מי עושה תקשורת זו ובאילו מועדים לאורך התקדמות הפרויקט.
יש לצרף את החומרים שניתנו לבעלי הדירות בכנסי ההסברה/ בפגישות האישיות.
מומלץ לחלק לבעלי הדירות גם את החומרים המצ"ב מטעם המנהלת להתחדשות עירונית (נספח 7) .
ב. שלבי ומועדי שיתוף וידוע תושבי השכונה (שאינם מתגוררים המתחם) בשיתוף המנהל הקהילתי השכונתי.
ג. דרכי פעולה לידוע וסיוע לאוכלוסיות מיוחדות במתחם, כפי שזוהו במיפוי האוכלוסייה.
ד. פירוט דרכי הפעולה והשלבים בתהליך בניית נציגות התושבים במתחם (נספח 4)

3. התארגנות בעלי הדירות (נספח 3)
א. האם קיימת נציגות בעלי דירות במתחם?
אם כן, יש להציג שמות הנציגים וחתימות ייפוי הכוח במידה וקיימות. כמו כן, יש להוסיף הסכמה של הנציגות ליזם הספציפי (מצ"ב נספח 6). במידה ומסיבה מסוימת לא מתאפשרת בניית נציגות תושבים במתחם יש להסביר מדוע.
ב. האם יש עו"ד מייצג לבעלי הדירות (נספח 5)?
אם כן, פרטו את תהליך בחירת עו"ד ע"י הדיירים. יש לצרף עותק של כתב ההסכמה לעורך הדין. במידה ונבחר יותר מעו"ד אחד במתחם, יש לצרף טופס עבור כל אחד מעורכי הדין.
ג. האם נחתם הסכם/ חוזה כלשהו אל בין היזם לבעלי הדירות?
אם כן אנא צרפו.

שימו לב:
הנציגות נבחרת באסיפה שפורסמה על פי חוקי הבית המשותף. מצ"ב הסבר מפורט.
יש לערוך בחירות חשאיות לנציגות בקלפי או באסיפה ללא נוכחות היזם.
יש לצרף פרוטוקול של האסיפה בה נבחרה הנציגות.
אם באסיפה לבחירת הנציגות נכחו פחות מ 50% מבעלי הדירות, יש להגיע לפגישה במחלקה לעבודה קהילתית לבחינת הסיבות למצב.

שלב 2 – העבודה החברתית המצופה משלב האישור השני לתכנית ועד הגשתה לדיון בוועדות:
בשלב זה יש למנות יועץ חברתי לצוות התכנון, אשר יכין את התסקיר החברתי וישב כיועץ בצוות התכנון.
בשלב זה תדרשו להגיש שני תוצרים עיקריים:
1. תסקיר חברתי.
2. תוצרי שיתוף הציבור.

1. תסקיר חברתי
הגשת תסקיר חברתי לצוות התכנון על סמך המיפוי:
– הצגת ניתוח הסקר חברתי- דמוגרפי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם: אפיון כללי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם בהתבסס על: שנתוני למ"ס, נתוני מנח"י, רווחה, מפקדי אוכלוסין.
– מיפוי קבוצות ומגזרי אוכלוסייה המשפיעים על התכנית, וכאלו שעליהם עתידה התכנית להשפיע.
– יש להמליץ ולנמק כיצד התכנית המוצעת מותאמת לניתוח החברתי במובנים הבאים:
• צרכים שכונתיים וקהילתיים שצריכים להתבטא בתוכנית.
• הטמעת בקשות והמלצות התושבים בתהליך התכנון.
• תמהילי הדיור מותאמים.
• התייחסות מותאמת לאנשים עם צרכים מיוחדים.
• התאמת התמורות לצרכי הדיירים הקיימים ומאפייניהם ולצרכי האוכלוסייה הצפויה להיכנס.
• ניתוח אפשרויות ההשתלבות של שטח התכנון במרקם הקיים ובסביבה מבחינת האוכלוסייה, החברה, הקהילה ומערך מוסדות הציבור.
• ניתוח מסכם להשלכות החברתיות-קהילתיות של התכנית המוצעת. יש לסכם את כלל ההשפעות הצפויות בעקבות מימוש התכנית, ולפרט כיצד התכנית מציעה להתמודד עם השפעות אלו.

2. תוצרי שיתוף ציבור

– יש להגיש תיעוד מפגשי שיתוף הציבור, הן בפגישות עם בעלי הנכסים והן עם תושבי השכונה והמנהל הקהילתי.
– יש להכין דו"חות וסיכומים, כולל תכנית עבודה להמשך הקשר עם בעלי הנכסים ותושבי השכונה.
הבהרות:
המנהלת להתחדשות עירונית של עיריית יהוד-מונוסון שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בבקשות שיוגשו שלא בהתאם לנוהל זה, ולשנות נוהל זה בהתאם לעדכונים שיתקבלו מהרשות להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון.

נספח 1 –
טבלה המפרטת את הנתונים הנדרשים מהמיפוי הראשון
שם מיקום הדירה הרכב משפחתי גילים עלייה לארץ צרכים מיוחדים
(אם יש פרטו את סוג הצורך) עמדות כלפי הפרויקט

נספח 2 –
נוסח בסיסי לתכנית שיתוף הציבור
העבודה שנעשתה עד היום:

א. הפנייה הראשונה לבעלי הדירות:
נעשתה ע"י כנס / פניות אישיות (אנו ממליצים להתחיל בכנס פתוח לכלל בעלי הדירות).
במידה וכנס: איך פורסם + סיכום הכנס (כולל פרוטוקול הכנס ומשתתפיו).
במידה ופגישות אישיות – מי נפגש עם האנשים ואיזה מידע נתן. (נא לפרט עם אלו דיירים התקיימו הפגישות ובאלו תאריכים (הערכה))

ב. דרכי התקשורת עם בעלי הדירות-
אנו מתקשרים באופן קבוע עם בעלי הדירות דרך מיילים (נא לפרט אחוז בעלי הדירות ברשימת המייל) / פייסבוק / הודעות בתיבות הדואר / שלטים בכניסות לבניינים ועל לוחות המודעות / פגישות אישיות / כנסי תושבים / אחר _________ (להקיף בעיגול את דרכי התקשורת.)
לגבי כל אחת מהדרכים יש לפרט מי כותב את ההודעות ואחת לכמה זמן הן נשלחות.

המידע הנמסר נוגע ל:
הצגת התכנית / דיווח מאנשי המקצוע המלווים את הפרויקט / דיווח על התקדמות הפרויקט מבחינה תכנונית / דיווח על התקדמות הפרויקט מבחינה חברתית / אחר ____________. נא לפרט איזה מידע ניתן עד כה ומה מתוכנן להינתן בקרוב.

ג. דרכי תקשורת עם תושבי השכונה:
בתאריך ______ נוצר קשר עם המינהל הקהילתי השכונתי, עם __________.
בתאריך _______ התקיימה פגישה להצגת התכנית בפני המתכנן האורבאני השכונתי.
בתאריך _______ הוצגה / תוצג התכנית בפני הועדה הפיזית השכונתית.

האם נוצר קשר עם בעלי עניין נוספים בשכונה? בעלי עסקים / מוסדות ציבור / שכני הפרויקט ועוד.

ד. דרכי תקשורת עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (משפחות שמסיבה כלשהי צפוי קושי מיוחד בהתקדמות הפרויקט) –
נא לפרט אילו פעולות נעשו על מנת לזהות אוכלוסיות אלו. מה תכנית הפעולה כדי ללוות ולסייע לבעלי דירות אלו.

נספח 3-
התארגנות

א. תהליך בחירת הנציגות –
בתאריך ______ התקיימה אסיפה כללית במתחם בו נבחרה הנציגות. נא לפרט מי יזם את האסיפה הכללית, כיצד התפרסמה ומי ניהל אותה. יש לצרף את המסמכים לפי נספח 4.

ב. בחירת עו"ד –
בתאריך ______ התקיימה אסיפה כללית במתחם בו נבחר עו"ד. נא לפרט מי יזם את האסיפה הכללית, כיצד התפרסמה ומי ניהל אותה. יש לצרף את המסמכים לפי נספח 5.

ג. החתמות דיירים –
בעלי הדירות חתמו על הטופס ______ בתאריכים _____. ההחתמות נעשו ע"י _______ (שם של אדם) בבתים הפרטיים / במהלך כנס. נא לצרף העתק של הטופס עליו חתמו.


נספח 4–
הסמכת נציגות הבניין

האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא המוסמכת לבחור את נציגות המתחם. אסיפה כללית תקבל תוקף אם השתתפו בה לפחות חצי מבעלי הדירות ואם נמסרה עליה הודעה אישית או שהוצגה הודעה במיקום בולט (למשל, על לוח המודעות), לפחות ארבעה ימים לפני המועד.
יש לאפשר בחירות חשאיות / הצבעה ללא נוכחות היזם.
על מנת לתקף את הנציגות הנבחרת, יש לוודא שכל הנוכחים באסיפה הכללית בה נבחרה הנציגות ימלאו את הטפסים המופיעים באתר המנהלת להתחדשות עירונית www.housing.il.
www.minhelet.org
במידה ולא חתמו רוב הדיירים במהלך האסיפה הכללית, יש להחתימם בנפרד.
יש לצרף את פרוטוקול האסיפה.

כתב מינוי והסמכה לנציגות בניין
(טופס לדוגמה)
שם _____________________ (הח"מ)
תעודת זהות___________________________

מספר דירה ______________________ בבניין_________________________
מתגורר בכתובת________________________________________

מאשר/ת את מינויים של:
1. __________________________________
2. ___________________________________
3. __________________________________

לנציגות בעלי הבתים בבניין ברח'____________________ לקידום פרויקט התחדשות עירונית בבניין.
נציגים אלה מוסמכים על ידינו ומטעמנו לשמש כנציגי הבניין מול כל הגורמים הרלוונטיים.
יובהר כי אין בכתב מינוי זה כדי לגרוע מהזכות החוקית של בעל הנכס.

נספח 5 –
כתב הסכמה על עו"ד

אנו, בעלי הדירות בבניינים במתחם גוש ______ חלקות _____ המיועד להיכנס לתהליך התחדשות עירונית (פינוי בינוי או בינוי פינוי) בחרנו בעו"ד _____________ לייצג אותנו בתהליך זה, ולהיות מיופה כוחנו אל מול יזמי הפרויקט / החברה המנהלת.

על החתום
שם מיקום הדירה תעודת זהות חתימה

כתב הסכמה זה אינו מהווה חוזה כלשהו בין בעלי הדירות לעו"ד המיצגם. אנו מצהירים שמלבד מסמך זה יש חוזה מפורט, המבהיר את חובות עורך הדין לדיירים ואת התמורה שהוא צפוי לקבל בהמשך הפרויקט.
נספח 6–
כתב הסכמה של הנציגות ליזם הספציפי

אנו, נציגות מתחם המיועד להתחדשות עירונית (פינוי בינוי או בינוי פינוי) גוש ____ חלקות _______, אשר נבחרנו ע"י בעלי הדירות במתחם לייצג אותם בתהליך (מצ"ב כתבי ההסמכה), מאשרים כי היזם _______ נבחר על ידינו לקידום התהליך עד לביצועו ואנו מבקשים כי תסייעו בידם בקידום כל המהלכים הדרושים עד להצלחת התכנית.
על החתום
שם מיקום הדירה תעודת זהות חתימה

נספח 7-

התחדשות עירונית- מידע לבעלי דירות
מי אנחנו?
המנהלת להתחדשות עירונית הוקמה על ידי ראש עיריית יהוד-מונוסון, הגב' יעלה מקליס, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, על מנת להגדיל את היצע הדיור בעיר יהוד- מונוסון, לשפר את בטיחות המבנים ועמידותם, לתת מענה לזוגות צעירים ולחדש את פני השכונות ברחבי העיר.
באמצעות התחדשות עירונית ניתן לחזק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, להוסיף ממ"דים על מנת לתת הגנה טובה יותר לדיירים, להגדיל את שטח הדירות הקיימות, לשפר את התשתיות הפיסיות של הדירות הקיימות ולשפר את חזות המרחב הציבורי.
המנהלת להתחדשות עירונית, עוסקת בניהול התכנון ובביצוע של פרוייקטי בנייה בעיר.

עקרונות מרכזיים להתארגנות לקראת תהליכי התחדשות עירונית:
קבעו בעצמכם את עתיד הבית שלכם.
חברו ועבדו יחד- לעבודה משותפת של בעלי הדירות בבניין.
הכירו את האפשרויות השונות בהתחדשות עירונית והגדירו מה נכון עבורכם.
בחרו את אנשי המקצוע מתוך מספר אפשרויות והצעות.
ודאו שהתוכניות המוצעות לכם מוכרות על ידי אגף תכנון בעירייה.
אל תחתמו על חוזים ללא עורך דין מטעמכם.
אתם לא לבד. התייעצו והיעזרו במנגנוני הסיוע העירוניים.
שלבים מרכזיים לתהליך התחדשות עירונית:
1 . למידה ובדיקה ראשונית מה אפשרי?
2 . התארגנות בעלי הדירות
3 . בחירת מסלול ההתחדשות
4 . התקשרות לבעלי מקצוע
5 . תכנון

פינוי בינוי – בפרויקט לפינוי-בינוי הורסים מבנים ובמקומם מקימים מבנים חדשים, בצפיפות גבוהה יותר, תוך שיפור המרחב הציבורי ומתן פתרונות תנועה וחנייה.
בזמן הבנייה יגורו בעלי הדירות בשכירות.
בינוי פינוי – ב"בינוי פינוי" היזם מתחיל לבנות בניין חדש בשטח פתוח בקרבת הבניינים המועדים לפינוי. עם סיום בניית הבניין הראשון, עוזבים הדיירים את דירותיהם הישנות ועוברים ישירות לדירות חדשות בבניין החדש (ללא תקופת ביניים של מגורים בשכירות).
לאחר פינוי הבניין הישן, היזם הורס אותו ובמקומו בונה בניין חדש נוסף, בו יאוכלסו דיירי הבניין המפונה הבא, וכך הלאה.
תמ"א 38 תוספות – תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התכנית קובעת מסגרת תכנונית המאפשרת הוצאת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, למבנים העומדים בתנאי הסף, ומעודדת את הביצוע על ידי מתן זכויות בניה והטבות מס לשם מימון החיזוק.
תמ"א 38 הריסה ובניה מחדש – התיקון השני לתמ"א 38 , מאפשר להרוס בניין, שעומד בקריטריונים של התמ"א, ולבנות אותו מחדש, תוך קבלת זכויות בנייה והטבות מס
ליזמי פרויקטים להתחדשות עירונית: דגשים ליזם לעבודה מול בעלי הדירות

לקידום מיזם של התחדשות עירונית נדרשת הסכמת בעלי הדירות. מבחינה חוקית יש צורך בטווח שבין 67% (רוב לעניין כדאיות כלכלית) ל-80% הסכמה לפרויקט (רוב מובהק), אך בפועל, לצורך מימוש המיזם, נדרש שיתוף פעולה של כל בעלי הדירות.
לא קל ליצור הסכמות משותפות בבניין רב דיירים. פעמים רבות, התהליך הופך לזירת מאבק בין הדיירים ליזם ובין הדיירים לבין עצמם, הכוללת איומים, מניפולציות ואף דיונים בבתי משפט.
הניסיון בארץ מוכיח, שעבודה נכונה מול בעלי דירות היא תשתית קריטית להצלחת מיזמים של התחדשות עירונית. התנהלות מכבדת, שקופה, משתפת וישרה מול בעלי הנכסים מובילה ליחסי אמון בין כל הגורמים, ומכאן להצלחת המיזם.
להלן מספר המלצות לעקרונות מנחים, שיאפשרו עבודה מתואמת ותוצאה מוצלחת:
1. יושר והגינות: אתם, היזמים, והדיירים יוצאים לתהליך ארוך ומלא קשיים. חשוב שהקשר ביניכם יהיה חיובי ואמין, כדי שתוכלו לעבוד יחד. הקפידו לתת לדיירים מידע מדויק ומלא, ללא הבטחות שווא. כאשר בעלי הדירות מרגישים שהוסתר מהם מידע רלוונטי או שהוצג להם מצג שווא, הם לא מעוניינים יותר ביזם ובמיזם. תנו מידע זהה והצעות זהות (עדיף בכתב) לכל בעלי הדירות. הדיירים נוהגים להשוות את המידע ביניהם וחשים מרומים כאשר הם מגלים, שמידע שניתן לדיירים השונים אינו זהה.

2. תיאום עם המנהלת להתחדשות עירונית: מומלץ שלא לפנות לבעלי הדירות לפני שהתקבל אישור עקרוני של המנהלת לתכנית. פנו לצוות התחדשות עירונית בעיר minheletyahud@ye-mo.org.il כדי לקבל אישור עקרוני, לפני שאתם פונים לבעלי הדירות, כך תמנעו הבטחות שווא ועוגמת נפש.

3. נציגות דיירים: הנציגות היא קבוצה של בעלי דירות במתחם, אשר מקובלים על כלל הדיירים כנציגיהם, ומוכנים לפעול כדי לסייע לדיירים להתארגן ולקבל החלטות משותפות. תפקיד הנציגות אינו להחתים את יתר הדיירים על חוזים, אלא הרבה מעבר לכך. נציגות טובה מקצרת תהליכים, מגבירה את האמון בין הדיירים לבינכם ומסייעת גם בקידום התהליכים בעירייה. כבר בראשית עבודתכם מול הדיירים נסו לאתר דיירים בעלי כושר מנהיגות ורצון לשמש כנציגות דיירים. בניית הנציגות היא תהליך מורכב, אך מאוד משמעותי, שיאפשר לכם עבודה נוחה ויעילה מול בעלי הדירות בשלבים השונים של העבודה. נשמח לסייע לכם בתהליך בניית הנציגות.

4. עורך דין: התעקשו על כך, שבעלי הדירות יבחרו בעצמם את עורך הדין שלהם. אם תבחרו אותו עבורם ובהמשך מתגלות בעיות של חוסר אמון, הדיירים עלולים להאשים אתכם בכך שבחרתם עבורם עורך דין לא מיומן. דאגו שיהיה לדיירים עורך דין עוד טרם חתימת החוזה/ ייפוי הכוח.

5. חוזים: כדי להתחיל את תהליך התכנון אינכם נדרשים בהסכמות על חוזה סופי. ניתן בהחלט להתחיל בהליך אישור תב"ע עם הסכמות עקרוניות של בעלי הדירות. תהליך כזה יאפשר לנסח חוזה מפורט ומדויק יותר, בהתאם לתב"ע, שתאושר בסופו של דבר, ולא בהסתמך על הערכות והשערות. לאחר שיש חוזה מפורט, שינויים בתב"ע עלולים להצטייר כצעד שובר אמון, שיפגע ביחסים שלכם עם בעלי הדירות ובמוניטין שלכם לקראת המיזמים הבאים. שתפו את עורך הדין המייצג את הדיירים ואת הנציגות בניסוח החוזה מול בעלי הדירות. לימדו את הקווים האדומים שלהם והטמיעו בחוזה עקרונות החשובים גם להם, כדי לנסח חוזה הדדי, המגן על שני הצדדים.

6. שיתוף בעלי הדירות בתכנון: אפשרו לבעלי הדירות ולנציגות להיות שותפים בתכנון הבניין החדש. בערכת ההסברה, הנמצאת באתר שלנו (ערכת מידע לתושב מס' 5), מופיעות שאלות בסיסיות, שניתן לשאול את בעלי הדירות ובאמצעותן לתאם ציפיות לגבי התכנון. נסו להטמיע כמה שניתן את התקוות והציפיות של בעלי הדירות בתכנון והמחישו להם כיצד עשיתם זאת. הראו להם מספר חלופות לתכנון ושתפו אותם בבחירת החלופה המתאימה להם ולכם.

7. מומלץ להציג את התכנית לכלל תושבי הבניין להערות, בשלושה שלבים משמעותיים: לאחר הדיון בחלופות, לקראת הגשה לוועדת התכנון ולאחר שהתכנית הופקדה.

8. בניית שיתופי פעולה עם גורמים קהילתיים:

א. מינהלים קהילתיים: ביהוד-מונוסון פועלים ועדים פעילים. ערכו פגישות תיאום והיכרות עם ועד השכונה. צוות הועד עשוי לסייע לכם בהתארגנות של בעלי הדירות. כמו כן, חשוב לבנות מול הועד הקהילתי את הלגיטימציה לפרויקט, כדי למנוע התנגדויות לתכנית בהמשך.
ב. לשכות הרווחה: במקרה שמתגוררות במתחם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, פנו לאגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר.

9. מפקח בנייה: המליצו לבעלי הדירות להתקשר עם מפקח בנייה מטעמם, שאותו ימנו לפקח על ביצוע המיזם.

10. עדכון ומשוב: עדכנו את הדיירים על כל שלב במיזם. לרוב, הדיירים אינם בקיאים בהליכי התכנון ובדקויות של המונחים המקצועיים. מוצע להפיץ סיכומי דיונים רשמיים לכל הדיירים, לשתף בפרוטוקולים של הישיבות של נציגות הדיירים ולשמור על קשר חם ושקוף עם תושבי המתחם לכל אורך ביצוע המיזם.

הבהרות:
המנהלת להתחדשות עירונית של עיריית יהוד מונוסון שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בבקשות שיוגשו שלא בהתאם לנוהל זה ולשנות נוהל זה בהתאם לעדכונים שיתקבלו מהרשות להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון.