קוד אתי

בישיבת מועצה 14/17 מיום 12.7.2017 אושר קוד אתי לחברי מועצה:
החלטה: חברי מועצת העיר, מאמצים, ברוב קולות, את הקוד האתי לחברי המועצה בנוסחו המצ"ב ותנקוט את הפעולות המתאימות להטמעתו, לרבות בדרך של פרסומו בבניין העירייה ובאתר האינטרנט שלה (מתוך הצעת חוק הרשויות המקומיות (זכויות וחובות של חברי מועצה), התשע"ד-2014 (להלן: "הצעת החוק") ואשר ממנה ניתן לאמץ את סעיפים 2-4 לענייננו) להלן נוסחם:

נאמנות במילוי התפקיד
2. (א) חבר מועצה ימלא את תפקידו מתוך נאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל.
2. (ב) חבר מועצה ימלא תפקידו כנאמן הציבור, חובתו לייצג את ציבור בוחריו במסירות, תוך שהוא פועל באחריות, ביושר ובהגינות ותוך שמירה על כבוד המועצה וכבוד חבריה, בדרך ההולמת את מעמדו כחבר מועצה ויעשה לטיפוח אמון הציבור במועצה.

עיסוק נוסף
3. (א) חבר מועצה לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, בתמורה ושלא בתמורה, אם יש בעיסוק פגיעה בכבוד המועצה, במעמדו כחבר המועצה ובחובותיו כחבר המועצה.
3. (ב) חבר מועצה לא ישתמש בתואר תפקידו בכל פעולה הכרוכה בעיסוקו או במקצועו.

ניצול מעמד
4. חבר מועצה ימנע מניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה אישיים בשל היותו חבר מועצה.

החלטה: חברי מועצת העיר, מאמצים ברב קולות, את הקוד האתי לראש הרשויות המקומיות (נוסח הקוד האתי מופיע באתר מש"מ http://www.masham.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/kod-eti.pdf

העירייה תנקוט את הפעולות המתאימות להטמעת הקוד האתי, לרבות בדרך של פרסומו בבניין העירייה ובאתר האינטרנט שלה.