מחלקת תקציבים

מנהלת: קונסטנס צ`רי

טלפון: 03-5391232
מייל: [email protected]

כלכלנית: יעל קויפמן

טלפון: 03-5391384
מייל: [email protected]

אגף התקציבים הוא הגוף המרכזי, האחראי על הכנת תקציב העירייה וניהולו.

מטרתו הינה הבטחת תכנון וניהול תקציבי תקין ואחראי, התואם את צרכי העירייה ומשאביה הכספיים.
האגף בונה את הצעת התקציב השנתי של העירייה, בהתאם להנחיות הגזבר וצרכים תפעוליים.

התקציב כולל את כל ההכנסות וההוצאות הצפויות של העירייה במהלך השנה.
לאחר אישור התקציב, האגף מנהל אותו ומפקח על יישומו ועל עמידה במסגרת התקציבית שנקבעה.

כמו כן, האגף מפקח באופן שוטף על תקציבי אגפי החינוך והרווחה, בהתאמה להכנסות הייעודיות ממשרד החינוך והרווחה.
האגף מבצע בקרה וניתוח תקציבי שוטף, ומספק נתונים והמלצות לגבי פעילויות עירוניות על בסיס שיקולים תקציביים.