החלטות בדבר התקשרויות עם יועצים

רשימת יועצים התקשרויות 2022
ריכוז התקשרויות 2021
פרוטוקול ועדת שלושה מיום 12.12.21 + 08.02.22 – איתי פרס
בהצלחה לכולם!