מסמכים שיש להגיש

אילו מסמכים יש לצרף לבקשת רשיון העסק

מסמכי הגשת רישיון אותם יש להביא :

 1. תעודה מזהה – תעודת זהות.
 2. מסמכי תאגיד – אם אתם עמותה, חברה בע"מ או כל תאגיד אחר יש להמציא אישור רשם החברות, אישור של מורשה חתימה, רישום מנהלי תאגיד וייפוי כוח.
 3. היתר בניה – יש להביא מהוועדה המקומית לתכנון ובניה של חוף השרון היתר בניה או היתר לשימוש במקרקעין.
 4. שלושה העתקים של תוכניות העסק. חובת עריכה על ידי בעל מקצוע (מוסמך).

מסמכי תוכניות עסק

 • מסמכי תוכניות העסק תמיד יכללו תוכניות עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה.
 • כל אלו יוגשו כגרמושקה (גיליון אחד) בשלושה עותקים.
 • חובת עריכת תוכניות העסק וחתימה עליהן. אלו תמיד יעשו על ידי אדריכל או מהנדס (שרשומים בפנקס המהנדסים/אדריכלים) וכן על ידי הנדסאי (בהתאמה מלאה לתוספת 1 בתקנות רישוי ויחוד פעולות התשכ"ז).

מסמכי העסק – חשוב לדעת

תרשים סביבה:

תרשים הסביבה יהיה בקנה מידה של 1:2,500 .

יש לציין בתרשים המגרש בו ממוקם העסק או את הגוש/חלקה של העסק. בנוסף, חשוב לציין את החלקות סביב העסק (מספר החלקות), הרחובות הגובלים בחלקה זו והדרכים המובילות אליה.

מפה מצבית:

בדומה לתרשים הסביבה גם המפה המצבית תהיה בקנה מידה של 1:250 .

במפה זו יש לציין את השטחים של הקרקע, המיקום של הבניין בגוש/חלקה, לציין מהו המיקום הספציפי של העסק בבניין, לציין ולהדגיש את קווי הביוב, צנרת המים, הניקוז, בורות הספיגה. לציין את המיקום של מיכלי הגז (או דלק) והצנרת שמוליכה חומרים מסוכנים אלו, המיקום של המתקן שמשמש לסילוק האשפה, המערכות שאחראיות על כיבוי האש, ציוד כיבוי האש. בנוסף, יש לציין כל חלל (חדר) שישרת את העסק אך לא תמיד צמוד לו, כמו למשל שירותים/מחסן, מקום חניה ועוד. יש לציין את כל אלו ולהדגיש אותם.

תוכנית העסק:

תכנית העסק תהיה בקנה מידה של 1:100.

הדף הראשון של התכנית תמיד יכלול את כל הפרטים המזהים של העסק.

תכנית התנוחה של העסק תכלול תמיד שני חתכים וטבלה ותיערך תמיד בקנה מידה של 1:50.

בתוכנית התנוחה תמיד יהיה פירוט של חלוקת הפנים של מקרקעין העסק ומה אותו שימוש של כל חלק. כמו כן, יצויינו המידות של סך שטחי העסק והמידות של כל אחד ואחד משטחי העסק. בתכנית יצויינו גם כל הפתחים בעסק והמידות של פתחים אלו (חלונות, פתחי חירום), דרכי הגישה לנכים, מתקני הסניטציה בעסק, מערכת הביוב (על כל חלקיה כולל מערכות לטיהור שפכים), מתקני איוורור פנימיים וחיצוניים לעסק, כמו למשל קולטי עשן, מיזוג אוויר ועוד. בנוסף, אם בעסק יש מערכות וציוד לכיבוי אש, ארובות, מתקני ניטור ועוד, מומלץ לספק פרטים טכניים עליהם שכן רשות הרישוי (או נותן האישור) פעמים רבות דורש זאת.

תכנית העסק תמיד תכלול שני חתכים אנכיים. חתכים אלו יעברו דרך כל החדרים שישרתו את העסק וחדרי השירות. חתכים אלו יספקו נתונים על גובה החדרים ואופן האוורור שלהם.

תכנית העסק תמיד תכלול טבלה שבה פירוט מקיף של כל שטחי העסק וזאת בהתאמה מלאה לשימושים השונים של כל שטח בכל קומה וסיכום של השטח הכללי. הפירוט של השטחים תמיד יצויין במ"ר.

הערות

 1. ייתכן שבמקרים מסויימים ידרשו הגשה של פרטים נוספים באם נותן האישור או משרד הרישוי יראו צורך בכך. התיאור דלעיל הינו תמצית הדברים הרשומים בתקנות ואינו בא במקום התקנות בהרחבתן.
 2. יש מקרים בהם תכנית בניה מקבלת אישור ותואמת את כל התוכניות. במקרים אלו ניתן יהיה לקבל תוכנית זאת במקום התכוניות הרשומות לעיל. במקרים אלו ייתכון וידרשו מסמכים נוספים, כמו תרשים תכנית עסק. דרישה זו תשלח בכתב.
 3. במקרים מסויימים ידרשו מסמכים נוספים. ההודעה תמיד תימסר בכתב.
 4. תשלום אגרת הבקשה לרישיון הינו חובה ויש לבצע את פעולת התשלום במקביל למילוי של טפסי הבקשה. תשלום האגרה יעשה בקופת המועצה. אם הבקשה תאושר לא ידרש תשלום עבור אגרה נוספת בעבור אותו רישיון עסק שיונפק עבור בעל העסק.

שינוי בעלות

אדם שמחליף בעל עסק שמחזיק ברישיון בתוקף ומעוניין לנהל את אותו העסק באותם התנאים יהיה פטור מהגשת תוכנית. אך כל מקרה יבחן לגופו.

 

סיכום – קבלה וחידוש של רישיון עסק

באם רשות הרישוי תחליט על אישור רישוי עסק הודעה כי הרישיון מוכן תימסר לבעל העסק, זה יגיע למשרדי רישוי עסקים והרישיון יימסר לו ישירות.

במקרים של חידוש רישיון העסק, הודעה על תשלום אגרה תישלח לבעלי העסק ולאחר תשלום האגרה, בעל העסק יקבל את רישיון העסק.